Privacy Policy

NA RAYA

นโยบายคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล 

บริษัท เบอ ลายา เอสเตท จํากัด ตระหนักถึงความเชื่อมั่นของลูกค้า จึงให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังนี้ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเพื่อความสะดวกในการติดต่อ กลับเท่านั้น ระบบการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจสอบทางกฎหมายและข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลเมื่อลูกค้าแจ้งบริษัทผ่านจดหมาย หรืออีเมล การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อบุคคลที่สามเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคําสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูล บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียน อีเมล และเว็บไซต์ นอกจากนี้ หากลูกค้ายังดําเนินการต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลของตนได้ เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดําเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ได้ที่นี่ คลิก


Personal Information Protection Policy of the Interested Registrant in the Project

BERLAYAR ESTATE CO., LTD are aware of the confidence of their customers, so it gives priority on personal information on the Internet network with the policy on personal information protection of the customers as follows:

Collection of personal information. It has the objective to be used in the consideration of the customer’s qualifications and for convenience in the contact back only.

System for controlling the personal information. After the customer has already registered it, the Company shall keep the customer’s information in confidential except in the case there is a legal inspection and that information shall be deleted out of its database upon the customer notifies the Company via a letter or by email.

Disclosure of information to a third party. The Company shall not reveal the customer information to a third party to be used in any business activity except by consent from the customer, or such the revelation of information is to comply with the law or the order of a relevant state agency.

Consent on collecting the information. The Company shall collect personal information from registration, email and its website. Moreover, if the customer still proceeds further, it shall consider the customer allows it to collect their information.

I agree to the collection, processing and use of my personal information by BERLAYAR ESTATE and its subsidiaries in accordance with the law. For more details and purpose of use, please click here to check the Privacy Policy of BERLAYAR ESTATE. click here


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เบอ ลายา เอสเตท จํากัด

PRIVACY POLICY OF BERLAYAR บริษัท เบอ ลายา เอสเตท จํากัด ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น ให้ความสําคัญกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ ประกาศ ฉบับนี้แสดงถึงความตั้งใจของบริษัทในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้เอกสารฉบับนี้ในการอธิบายถึงการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัท

คํานิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ “บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เบอ ลายา เอสเตท จํากัด “นโยบาย” หมายความว่า นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้า ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใด ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่กระทําการติดต่อให้ข้อมูลมายังบริษัทฯ โดยตรง หรือผ่านระบบข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีผลบังคับใช้กับการจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทําการ ใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เบอ ลายา เอสเตท จํากัด ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่า นโยบายฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และตกลงยินยอม ให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและนําข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีเก็บไว้ในปัจจุบัน และอนาคตนําไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

การจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะทําให้เว็บไซต์ สามารถจดจําข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ประกอบได้ด้วย

ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้โดยตรง : เป็นข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้กับ บริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียกรอกขณะลงทะเบียนสมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ, ข้อมูลการทําแบบสํารวจ, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account), ข้อมูลที่แก้ไขปรับปรุง บัญชีผู้ใช้งาน, ข้อมูลที่ลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้สําหรับติดต่อบริษัทฯ หรือทีมงานของบริษัทฯ ซึ่งไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลที่แสดงบนหน้า ประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ที่ทํางาน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, วัน/เดือน/ปีเกิด, เพศ, อายุ, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ประวัติสุขภาพ, หมู่เลือด, รูปถ่าย, อีเมล, เลขที่บัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต(ถ้า มี), หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขโทรศัพท์, รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ที่มีความสนใจ, และความเห็น ทุกอย่างที่ได้แสดงไว้ เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บบัญชีของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ เสียไว้ ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียใช้บริการ : เป็นข้อมูลการใช้และวิธีการใช้งานของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สําหรับ การเข้าใช้งานเว็บไซต์, ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Log), ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างกัน และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข (IP Address), รหัสประจําตัวอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูล ตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ประเภทของบราว์เบอร์ (Browser), ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์, ข้อมูลเว็บไซต์ที่ ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website), ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์, ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ(Login Log), ข้อมูลรายการทําธุรกรรม (Transaction Log), พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior), สถิติการเข้าเว็บไซต์, เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time), ข้อมูลที่มีการค้นหา การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้

1. บริษัทฯ จะทําการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จําเป็น ภายในระยะเวลานานที่เหมาะสมเท่านั้น

2. ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ กระทําได้โดยรับความยินยอมจากลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเท่านั้น

3. บริษัทฯ จะไม่ทําการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

4. บริษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้ติดต่อสื่อสารมายังบริษัทฯ โดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตามรายละเอียดของนโยบายฉบับนี้แล้

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในกรณีต่าง ๆ อาทิ

ใช้สําหรับทํารายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทําสถิติ พัฒนาการให้บริการ จัดทําการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรม CSR ในโอกาสต่างๆ

ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์บริษัทฯ

ใช้สําหรับรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ใช้สําหรับติดต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือสํารวจความคิดเห็นตาม ความจําเป็น

ใช้สําหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ จะไม่นําข้อมูลดังกล่าวไปจําหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือตามคําสั่งขอหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล

3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทฯ จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างดําเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กําหนด

4. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข ขอ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์ และระบุตัวตนที่แท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรส่ง มายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคําร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควรทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริษัทฯ ดําเนินการ ลบข้อมูลส่วนบุคคล อาจทําให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถรับบริการจากทางบริษัทฯ ได้ หรืออาจ ทําให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับบริการจากบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อม ูลส่วนบุคคลเพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดทําระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้ เปิดเผย ทําลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การติดต่อ

หากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อตัวแทนหน่วยงานเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.berlayarestate.co.th

การทบทวนนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฯ โดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงแนะนําให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ เสียอ่านนโยบายฯ ฉบับนี้ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.berlayarestate.co.th


PRIVACY POLICY OF BERLAYAR Privacy Policy

BERLAYAR ESTATE CO., LTD are is well aware of our customers, service users, or stakeholders’ use of our website and interactions with our company. Therefore, this Privacy Policy has been created to ensure that the collection, use, disclosure, modification, or any action on personal information is in accordance with the relevant Thai laws and to protect personal information of customers, service users, or all stakeholders from the wrongful exploitation of personal information under the supervision of the company with details as follows;

Definition

“Personal information” refers to information about an individual that makes it possible to directly or indirectly identify that person in accordance with the law on the protection of personal information.

“Customers, service users, or stakeholders” refers to customers, users of the service, or stakeholders of the company’s website.

“Company” refers to BERLAYAR ESTATE CO., LTD.

“Policy” refers to the privacy policy which entails the protection of personal information.

“Information system” refers to a computer system, communication network system, network system connected to the internet, data acquisition system, electronic mail system, all platforms of communication systems, communication devices, computer equipment, and extensions or any related devices that are properties the company.

Policy Enforcement Scope

This Privacy Policy is created to clarify details and methods of management, as well as to protect personal information of customers, users, or stakeholders who contact the company directly or through the company’s information system. It is applicable to the collection, use, disclosure, modification, or any action on personal information of BERLAYAR ESTATE. Customers, service users, or stakeholders shall acknowledge that this policy applies to the personal information of all customers, service users, or stakeholders and agree that the company has the right to retain and use the personal information, both currently collected and to be collected in future, for the purposes specified by this policy.

Collection of Personal Information

We collect information through technology such as cookies, which are small pieces of information stored on the devices of our customers’, service users, or stakeholders. This helps the website remember the information its users entered during each visit. The information collected, including personal information, is as follows;

Information directly provided by customers, service users, or stakeholders : including information that customers, service users, or stakeholders provide to the company, such as information given for registration, participation in activities, data surveys, user accounts and their changes, and other information provided by the customers, service users, or stakeholders to the company or our affiliated personnel that is not limited to information displayed on the user profile, service applications, or registrations – such as name, work address, current address, contact information, date of birth, gender, age, race, nationality, religion, health history, blood type, photos, e-mails, bank account number, credit card number (if any), citizen ID number, passport number, and phone number. This also includes opinions and other information related to the interested users as expressed to the company for them to be stored with the accounts of our customers, service users, or stakeholders.

Information used by customers, service users, or stakeholders : This refers to details of the visits of our customers, service users, or stakeholders to our website including but not limited to: the device you use for access to the website, traffic data, web logs, communication data, and other usage data including – IP Address, International Mobile Equipment Identity (IMEI), type of device, mobile network data, connection data, geographic location , type of browser, browser history, referring website, login log, transaction log, customer behavior, website access statistics, access time, search history, our website’s function usage, and other information collected using cookies or other similar technologies.

1. The company will collect personal information of customers, service users, or stakeholders only for the purposes stated in this policy. Only necessary information will be collected and kept for a suitable time period only.

2. In collecting such personal information, the company can do so only with the consent of the customers, service users, or stakeholders.

3. The company does not collect personal information of customers, service users, or stakeholders from sources other than the data subject directly.

4. The company may record audio or contact details by any means when customers, service users, or stakeholders communicate with the company under mutual acknowledgement and agreement as stated in this policy.

Use or Disclosure of Personal Information

1. The company will not use any personal information collected from customers, service users, or stakeholders for any purpose other than those of lawful use and for the conduct of the company’s business in various cases including:

It is used in transactions or activities relevant to the company’s business operations, for instance – research studies, statistics analysis, service development, marketing, advertising and public relations, sending of product newsletters and promotions related to our products and services, and CSR activities on various occasions.

It is used to improve, develop, and optimize the company’s website.

It is used for receiving complaints from customers, service users, or stakeholders.

It is used for contacting customers, service users, or stakeholders via phone, text, e-mail, postage mail, or through any channel to inquire, inform, validate, or verify information about the account of the customers, service users, or stakeholders – or for creating opinion surveys as necessary.

It is used for checking the service usage information of customers, service users, or stakeholders, in order to achieve completeness in accordance with applicable laws, rules and regulations that are currently in force and those that will be revised or added in future. The company will not sell, transfer, or disseminate such information to third parties unless with the consent of the data subject.

2. The company may disclose personal information of customers, service users, or stakeholders if it can be lawfully disclosed to the public, to comply with a court order, or an order or request from a government agency for the benefit of the investigation of authorized officers for a court hearing.

3. In the event that a third-party agency is hired to perform any action that engages with personal information collected by our company, we will instruct the agency to maintain confidentiality of personal information as well as prohibit the use of such personal information for purposes other than those specified by the company.

Right to Control Personal Information

In the event that the subject of personal information (customers, service users, or stakeholders) wishes to know, delete, amend, or verify their personal information, or to request not to receive any marketing communications from the company, they can notify the company of their intention along with specifying their legal identity by writing to the company. When the company has received the request, the company will notify the existence or details of the information within a reasonable time.

Nonetheless, in the event that customers, users, or stakeholders do not agree to the company’s use of such personal information or wish to have some of the personal information removed, it may cause customers, service users, or stakeholders to be unable to receive services from the company or the efficiency of the received services may be reduced.

Security policy

In order to manage personal information safely and appropriately, the company has established a personal information storage system which includes appropriate mechanisms, techniques, and restrictions on access to personal information of our customers, service users, or stakeholders from the company’s directors, executives, personnel, employees, and representatives. This system aims to prevent the personal information from being used, disclosed, destroyed, or accessed without permission.

Contact

If customers, service users, or stakeholders have further questions about this policy, please contact our company’s representatives at the company’s website (www.berlayarestate.co.th)

Privacy Policy Revision

The company may update or revise the Privacy Policy without notifying customers, service users, or stakeholders in advance. For appropriateness and efficiency of service, the company recommends that customers, service users, or stakeholders read the policy every time you visit or use the service from our company’s website (www.berlayarestate.co.th)

Fill Contact Form
For More Information